Thomas and Elizabeth Splan outside house, Ontario 1922